FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Apple: Quả táo

UK ​ /ˈæp.əl/

US ​ /ˈæp.əl/

Avocado: Quả bơ

UK /ˌæv.əˈkɑː.dəʊ/ ;

US ​ /ˌæv.əˈkɑː.doʊ/

Banana: Quả chuối

UK ​ /bəˈnɑː.nə/

US ​ /bəˈnæn.ə/

Carrot: Củ cà rốt

UK ​ /ˈkær.ət/

US ​ /ˈker.ət/

Cherry: Quả anh đào

UK ​ /ˈtʃer.i/

US ​ /ˈtʃer.i/

Cucumber: Quả dưa chuột

UK ​ /ˈkjuː.kʌm.bər/

US ​ /ˈkjuː.kʌm.bɚ/

Grape: Quả nho

UK ​ /ɡreɪp/

US ​ /ɡreɪp/

Lemon: Quả chanh vàng

UK ​ /ˈlem.ən/

US ​ /ˈlem.ən/

Lime: Quả chanh xanh

UK ​ /laɪm/

US ​ /laɪm/

Mango: Quả xoài

UK ​ /ˈmæŋ.ɡəʊ/

US ​ /ˈmæŋ.ɡoʊ/

Olive: Quả ô liu

UK ​ /ˈɒl.ɪv/

US ​ /ˈɑː.lɪv/

Onion: Củ hành tây

UK ​ /ˈʌn.jən/

US ​ /ˈʌn.jən/

Plum: Quả mận

UK ​ /plʌm/

US ​ /plʌm/

Potato: Củ khoai tây

UK ​ /pəˈteɪ.təʊ/

US ​ /pəˈteɪ.t̬oʊ/

Strawberry: Quả dâu tây

UK ​ /ˈstrɔː.bər.i/

US ​ /ˈstrɑːˌber.i/

Tomato: Quả cà chua

UK ​ /təˈmɑː.təʊ/

US ​ /təˈmeɪ.t̬oʊ/

Orange: Quả cam

UK ​ /ˈɒr.ɪndʒ/

US ​ /ˈɔːr.ɪndʒ/

Peach: Quả đào

UK ​ /piːtʃ/

US ​ /piːtʃ/

Pear: Quả lê

UK ​ /peər/

US ​ /per/

Pineapple: Quả dứa

UK ​ /ˈpaɪnˌæp.əl/

US ​ /ˈpaɪnˌæp.əl/

TOP