FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Beef: Thịt bò

UK ​ /biːf/

US ​ /biːf/

Bread: Bánh mì

UK ​ /bred/

US ​ /bred/

Cake: Bánh gato

UK ​ /keɪk/

US ​ /keɪk/

Candy: Kẹo

UK ​ /ˈkæn.di/

US ​ /ˈkæn.di/

Cheese: Phô mai

UK ​ /tʃiːz/

US ​ /tʃiːz/

Chicken: Thịt gà

UK ​ /ˈtʃɪk.ɪn/

US ​ /ˈtʃɪk.ɪn/

Cookie: Bánh quy

UK ​ /ˈkʊk.i/

US ​ /ˈkʊk.i/

Egg: Trứng

UK ​ /eɡ/

US ​ /eɡ/

Fish: Cá

UK ​ /fɪʃ/

US ​ /fɪʃ/

Fries: Khoai tây rán

UK ​ /fraɪz/

US ​ /fraɪz/

Hamburger: Bánh hăm bơ gơ

UK ​ /ˈhæmˌbɜː.ɡər/

US ​ /ˈhæmˌbɝː.ɡɚ/

Hotdog: Bánh mì kẹp

UK ​ /ˈhɒt.dɒɡ/

US ​ /ˈhɑːt.dɑːɡ/

Ice cream: Kem

UK ​ /ˌaɪs ˈkriːm/

US ​ /ˈaɪs ˌkriːm/

Jelly: Thạch

UK ​ /ˈdʒel.i/

US ​ /ˈdʒel.i/

Noodle: Mì sợi

UK ​ /ˈnuː.dəl/

US ​ /ˈnuː.dəl/

Rice: Cơm, gạo

UK ​ /raɪs/

US ​ /raɪs/

Milk: Sữa

K ​ /mɪlk/

US ​ /mɪlk/

Pizza

UK ​ /ˈpiːt.sə/

US ​ /ˈpiːt.sə/

Popcorn: bỏng ngô

UK ​ /ˈpɒp.kɔːn/

US ​ /ˈpɑːp.kɔːrn/

Pork: Thịt lợn

UK ​ /pɔːk/

US ​ /pɔːrk/

Soup: Canh

UK ​ /suːp/

US ​ /suːp/

Sausage: Xúc xích

UK ​ /ˈsɒs.ɪdʒ/

US ​ /ˈsɑː.sɪdʒ/

Yogurt: Sữa chua

UK ​ /ˈjɒɡ.ət/

US ​ /ˈjoʊ.ɡɚt/

TOP