FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

January: Tháng Một

UK ​ /ˈdʒæn.ju.ə.ri/

US ​ /ˈdʒæn.ju.er.i/

February: Tháng Hai

UK ​ /ˈfeb.ru.ər.i/

US ​ /ˈfeb.ruː.er.i/

March: Tháng Ba

UK ​ /mɑːtʃ/

US ​ /mɑːrtʃ/

April: Tháng Tư

UK ​ /ˈeɪ.prəl/

US ​ /ˈeɪ.prəl/

May: Tháng Năm

UK ​ /meɪ/

US ​ /meɪ/

June: Tháng Sáu

UK ​ /dʒuːn/

US ​ /dʒuːn/

July: Tháng Bảy

UK ​ /dʒuˈlaɪ/

US ​ /dʒʊˈlaɪ/

August: Tháng Tám

UK ​ /ɔːˈɡʌst/

US ​ /ɑːˈɡʌst/

September: Tháng Chín

UK ​ /sepˈtem.bər/

US ​ /sepˈtem.bɚ/

October: Tháng Mười

UK ​ /ɒkˈtəʊ.bər/

US ​ /ɑːkˈtoʊ.bɚ/

November: Tháng Mười Một

UK ​ /nəʊˈvem.bər/

US ​ /noʊˈvem.bɚ/

December: Tháng Mười Hai

UK ​ /dɪˈsem.bər/

US ​ /dɪˈsem.bɚ/

Sunday: Chủ nhật

UK ​ /ˈsʌn.deɪ/

US ​ /ˈsʌn.deɪ/

Monday: Thứ Hai

UK ​ /ˈmʌn.deɪ/

US ​ /ˈmʌn.deɪ/

Tuesday: Thứ Ba

UK ​ /ˈtʃuːz.deɪ/

US ​ /ˈtuːz.deɪ/

Wednesday: Thứ Tư

UK ​ /ˈwenz.deɪ/

US ​ /ˈwenz.deɪ/

Thursday: Thứ Năm

UK ​ /ˈθɜːz.deɪ/

US ​ /ˈθɝːz.deɪ/

Friday: Thứ Sáu

UK ​ /ˈfraɪ.deɪ/

US ​ /ˈfraɪ.deɪ/

Saturday: Thứ Bảy

UK ​ /ˈsæt.ə.deɪ/

US ​ /ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

TOP