FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Black: Màu đen

US ​ /blæk/

​ UK ​ /blæk/

Blue: Màu xanh da trời

UK ​ /bluː/

US ​ /bluː/

Brown: Màu nâu

UK ​ /braʊn/

US ​ /braʊn/

Green: Màu xanh lá cây

UK ​ /ɡriːn/

US ​ /ɡriːn/

Orange: Màu da cam

UK ​ /ˈɒr.ɪndʒ/

US ​ /ˈɔːr.ɪndʒ/

Pink: Màu hồng

UK ​ /pɪŋk/

US ​ /pɪŋk/

Purple: Màu tím

UK ​ /ˈpɜː.pəl/

US ​ /ˈpɝː.pəl/

Red: Màu đỏ

UK ​ /red/

US ​ /red/

White: Màu trắng

UK ​ /waɪt/

US ​ /waɪt/

Yellow: Màu vàng

UK ​ /ˈjel.əʊ/

US ​ /ˈjel.oʊ/

TOP