FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BÉ HỌC THẬT HAY - BÉ CÀY QUÀ XỊN

Cùng Vietchild xây dựng nền móng vững chắc cho bé thành công!

MÓN QUÀ THÁNG 1

Genius without education is like silver in the mine.

Thiên tài không có học hành giống như bạc trong mỏ. (Benjamin Franklin)

ƯU ĐÃI THÁNG 2

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò. (Elbert Hubbard)

HẤP DẪN THÁNG 3

What we become depends on what we read after all of the professors have finished with us. The greatest university of all is a collection of books.

Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả các thầy cô giáo đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở. (Thomas Carlyle)

CHÀO HÈ THÁNG 4

The highest result of education is tolerance.

Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung. (Helen Keller)

RỘN RÃ THÁNG 5

We should not teach children the sciences; but give them a taste for them.

Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. (Jean Jacques Rousseau)

NỒNG NHIỆT THÁNG 6

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.(Albert Einstein)

CỰC NGẦU THÁNG 7

Education is the art of making man ethical.

Giáo dục là nghệ thuật biến con người thành có đạo đức. ( Hegel)

DỊU DÀNG THÁNG 8

Children should be educated and instructed in the principles of freedom.

Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do. ( John Adams)

NỒNG NÀN THÁNG 9

The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and inspires his listener with the wish to teach himself.

Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân. ( Edward Bulwer Lytton)

MÁT MẺ THÁNG 10

The educator must believe in the potential power of his pupil, and he must employ all his art in seeking to bring his pupil to experience this power.

Người dạy học phải tin vào sức mạnh tiềm tàng của học trò, và anh ta phải nỗ lực hết sức để giúp học trò mình trải nghiệm được sức mạnh này. ( Alfred Adler)

NGỌT NGÀO THÁNG 11

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng. (Henry Brooks Adams)

ẤM ÁP THÁNG 12

Sixty years ago I knew everything; now I know nothing; education is a progressive discovery of our own ignorance.

Sáu mươi năm trước tôi biết mọi thứ; giờ tôi chẳng biết gì cả; giáo dục là cuộc khám phá không ngừng về sự ngu dốt của chúng ta. ( Will Durant)
TOP