FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BÀI TẬP FAMILY AND FRIENDS 1

Tuần 4, ngày 29/8/2016

Song

Bài hát

Bài hát "Toy song for kids"

Toys, toys, toys, toys, ... toys, toys, toys

This is my big red kite

My big red kite,...my big red kite

This is my big red kite

I love toys

Toys, toys, toys, toys, ... toys, toys, toys

This is my big blue bike

My big blue bike,....my big blue bike

This is my big blue bike

I love toys

Toys, toys, toys, toys,... toys, toys, toys

This is my big green train

My big green train,...my big green train

This is my big green train

I love toys

Vocab

Từ vựng

Các từ vựng chủ đề "Toys"_ đồ chơi cho bé

Bike

Kite

Train

Bước 1: Nghe video và nhắc lại để luyện cách phát âm của từng từ

Bước 2: Để ẩn màn hình nghe video và nhắc lại

Bài tập: Để ẩn màn hình nghe video và chép lại các từ vựng nghe được vào trong vở viết

Mỗi ngày ghi và chép lại các từ vựng theo video 2 lần để ghi nhớ cách viết của các từ.

Struc

Ôn tập cấu trúc ngữ pháp

Is this your Teddy?
Yes, it is.

Is this your Teddy?

No, it isn't.

Video hướng dẫn cách trả lời ngắn gọn với cấu trúc "Is this your Teddy?".

Nghe video và nhắc lại để luyện nói với cấu trúc này.

Vận dụng các từ trong phần "Từ vựng" để rèn luyện thêm với cấu trúc này.

Khuyến khích luyện tập theo nhóm.

Phonics

Letter E, F, G, H

Video hướng dẫn cách phát âm của các chữ cái E, F, G, H và các ví dụ đi kèm.

Bài tập: Tìm thêm các từ vựng bắt đầu bằng các chữ cái: E, F, G, H.

Speaking

Nghe - nói

What's your favorite toy?
It's my Teddy/car/kite/puzzle.
What's your favorite colour?
It's orange/blue/yellow/red/green.

Video hướng dẫn cách hỏi và trả lời đồ chơi yêu thích và màu yêu thích của một ai đó.

Bước 1: Nghe video và nhắc lại từng câu

Bước 2: Để ẩn màn hình nghe và nhắc lại theo video

Bước 3: Để ẩn màn hình video nghe và chép lại những câu nghe được.

Bài tập: Nghe và chép lại từng câu trong video

Mỗi ngày nghe và chép lại hai lần các câu trong video.

TOP Call Now Button