FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

English Explorer Level 03_Buổi 7

Nội dung buổi học:
Ôn tập từ vựng:  Throw, Catch, Kick, Climb, Jump, Run, Sing, Draw
Bài hội thoại: I’m hungry!
Cấu trúc: Are you…?
Phát âm:  sh, shoes, sheep, fish
th, throw, thumb, bath

1. Review Vocabulary

throw

Throw /θroʊ/

catch

Catch /θroʊ/

kick

Kick /kɪk/

climb

Climb /klaɪm/

jump

Jump /dʒʌmp/

2. New Vocabulary

run

Run /rʌn/

sing

Sing /sɪŋ/

draw

Draw /drɑː/

3. Listening

4. Structure

5. Review Phonics

6. Phonics song

TOP Call Now Button